กำหนดการ
การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โปรดตอบแบบสอบถามข้อมูลหน่วยงาน
แบบสอบถามข้อมูลหน่วยงาน

การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570

รับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร